top of page

Rekisteriseloste 14.4.2019

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

 

1. Rekisterinpitäjä

Malura Rakennuspalvelut Oy /TerassiNET)

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa Markus Herranen
Puhelin 045 145 1162
Sähköposti: markus.herranen@terassinet.fi

 

2. Rekisterin nimi

Verkkopalvelun käyttäjärekisteri ja Malura Rakennuspalvelut Oy markkinointirekisteri

 

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen hoitaminen ja analysointi, palveluiden ja liiketoiminnan kehittäminen ja markkinointi. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot työtilauksista, tarjous- ja yhteydenottopyynnöistä.

 

5. Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

 

Tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.

 

Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli Malura Rakennuspalvelut Oy myy, tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.

 

Tietoja ei Pääsääntöisesti luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Joissakin tapauksissa käyttämämme pilvipalveluiden palvelimet sijaitsevat EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

 

8. Käsittelyn kesto

Malura Rakennuspalvelut Oy säilyttää tietoja vain niin pitkään kuin niitä tarvitaan niiden ilmoitetuissa käyttötarkoituksissa tai lakisääteisten velvoitteiden täyttämisessä. Kun tietoja ei enää tarvita, tuhoamme tai poistamme ne turvallisesti.

 

9. Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoja käsittelevät Malura Rakennuspalvelut Oy: työntekijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

bottom of page